Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Cursos per a persones a l'atur
Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria (630h)
Sistemes microinformàtics (560h)
Gestió de sistemes informàtics (420h)
Atenció sociosanitària per a persones dependents en institucions socials (370h)
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Formació ocupacional
CURSOS
I DURADA
Cursos de durada específica
Pràctiques en empresa
HORARIS
DELS CURSOS
Consulteu la informació de cada curs
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Titulació específica de capacitació professional
Cursos SOC 2020 / 2021

Efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal, garantir el manteniment actualitzat del sistema d'informació i l’arxivament de la documentació, i realitzar les gestions administratives dels procediments que preveu el pla global d'auditoria.

Departament d'administració de qualsevol tipus d'empresa pública o privada en dependència del cap de comptabilitat. Assessories comptables i fiscals. Societats d'auditoria o auditors individuals.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Tècnic/a superior en comptabilitat i/o finances en general.
 • Auditor/a de comptes.
 • Tècnic/a mitjà/ana en auditoria.
 • Assessor/a fiscal i tributari/ària.
 • Tècnic/a de suport en auditoria i/o operacions financeres.
 • Tècnic/a en comptabilitat, en general.

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics per fer-los servir, i donar suport a l'usuari en l'ús d'aplicacions sobre aquests sistemes com a part del servei de suport informàtic d'una organització.

Desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

 • Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per gestionar-se, dins del departament de microinformàtica.
 • Petites empreses que comercialitzen o reparen equips informàtics i programari, i professionals autònoms.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Tècnic/a en sistemes microinformàtics.
 • Instal·lador/a d'equips microinformàtics.
 • Reparador/a de microordinadors.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Personal de suport tècnic.
 • Operador/a de teleassistència.

Configurar, administrar i mantenir un sistema informàtic pel que fa al maquinari i al programari, garantint la disponibilitat, el rendiment òptim, la funcionalitat i la integritat dels serveis i recursos del sistema.

Desenvolupa la seva activitat professional en empreses o entitats de naturalesa pública o privada de qualsevol mida en l'àrea de sistemes del departament d'informàtica.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Administrador/a de sistemes de xarxes.
 • Administrador/a de sistemes.
 • Responsable d'informàtica.

Atendre persones dependents en l'àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinari competent i els procediments per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

Se situa en l'àmbit públic o privat, en centres o equipaments que prestin serveis d'atenció sociosanitària: centres residencials, centres de dia.
Desenvolupa la seva activitat professional en el sector de prestació de serveis socials a persones en règim de permanència parcial, temporal o permanent en institucions de caràcter social.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Cuidador/a de minusvàlids físics, psíquics i sensorials.
 • Cuidador/a de persones dependents en institucions.
 • Gericultor/a.

Els cursos de Formació Professional Ocupacional 2020 (del Servei d'Ocupació de Catalunya SOC) s’adrecen a persones treballadores en situació d'atur, encara que permet també l’accés de treballadors/es en actiu. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.

Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d'especialitats molt àmplia en tots els sectors econòmics i, en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en empreses catalanes o de l'estranger.

Aquestes accions es porten a terme a través de diferents canals com són els centres col·laboradors en matèria de Formació Professional Ocupacional, públics o privats. El CESF és un d’ells.

Per què al CESF?
 • Formació professional amb l'objectiu principal de la inserció laboral
 • Actualitzats amb les últimes tendències del mercat laboral
 • Plataformes de comunicació i coneixement cooperatiu: campus virtual, blogs
 • Equip docent amb alta qualificació i experiència
 • Tallers i laboratoris adaptats a les necessitats formatives
 • Formació eminentment pràctica i participativa: presentacions i exposicions, sortides acadèmiques, debat i participació, treball en equip, seminaris i xerrades

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

Grup STUCOM contactarà en 24 hores (de dilluns a divendres).

*És obligatori respondre les següents caselles:

Requisits mínims d'accés:
 • Nivell 2: ESO o equivalent: Cicles Formatius de Grau Mitjà, Prova d'Accés a Grau Mitjà, EGB, 2n BUP, FP-I o Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Nivell 3: Batxillerat o equivalent: Cicles Formatius de Grau Mijà o Superior, BUP+COU, FP-II, Prova d'Accés a Grau Superior, Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2
24 aules
Específics
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Presentació Centre d'Estudis CESF
Graduació 2019