Processant la petició. Espera, si us plau!
Informa't al  93 321 83 77
Cursos de FOAP
Gestió comercial de vendes (530h)
Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (470h)
Programació amb llenguatge orientats a objectes i bases de dades relacionals (630h)
Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria (550h)
Compromesos amb la teva formació professional
Tracte personalitzat
Formació humana
Inserció laboral
Més de 40 anys en FP
Internacionalització
El teu futur també depèn de nosaltres!
“En totes les empreses, independentment de la seva activitat, necessiten professionals qualificats professionalment.”
FAMÍLIA
PROFESSIONAL
Formació ocupacional
CURSOS
I DURADA
Cursos de durada específica
Pràctiques en empresa
HORARIS
DELS CURSOS
Consulteu la informació de cada curs
TITULACIÓ
OBTINGUDA
Titulació específica de capacitació professional

Els cursos de Formació Professional Ocupacional 2019 (del Servei d'Ocupació de Catalunya SOC) s’adrecen a persones treballadores en situació d'atur, encara que permet també l’accés de treballadors/es en actiu. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.

Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d'especialitats molt àmplia en tots els sectors econòmics i, en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en empreses catalanes o de l'estranger.

Aquestes accions es porten a terme a través de diferents canals com són els centres col·laboradors en matèria de Formació Professional Ocupacional, públics o privats. El CESF és un d’ells.

Per què al CESF?
 • Formació professional amb l'objectiu principal de la inserció laboral
 • Actualitzats amb les últimes tendències del mercat laboral
 • Plataformes de comunicació i coneixement cooperatiu: campus virtual, blogs
 • Equip docent amb alta qualificació i experiència
 • Tallers i laboratoris adaptats a les necessitats formatives
 • Formació eminentment pràctica i participativa: presentacions i exposicions, sortides acadèmiques, debat i participació, treball en equip, seminaris i xerrades
Competències generals dels cursos

La realització del curs permet garantir la seguretat dels accessos i els usos de la informació registrada en equips informàtics, així com la del sistema, protegint-se alhora dels possibles atacs, identificant vulnerabilitats i aplicant sistemes de xifratge a les comunicacions que es realitzin cap a l'exterior i a dins de l'organització.

Aquests professionals desenvolupen la seva activitat en l'àrea de sistemes del departament d'informàtica d'empreses públiques o privades que utilitzen equipament informàtic, exercint tasques d'auditoria i de configuració, així com temes relacionats amb la seguretat informàtica, tant per compte aliè com per compte propi.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Venedors/ores tècnics/tècniques.
 • Agents comercials.
 • Delegats/ades comercials, en general.
 • Representants de comerç, en general.
 • Encarregats/ades de botiga.
 • Venedors/ores no classificats sota altres epígrafs.
 • Cap de vendes.
 • Coordinador/a de comercials.
 • Supervisor/a de telemàrqueting.

La realització del curs permet fer l'acompanyament a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNEE) tant en els desplaçaments, com en la realització de les activitats relacionades amb els programes d'autonomia personal i higiene i d'ensenyament-aprenentatge, durant el període escolar, utilitzant metodologia, tècniques i recursos, sota la supervisió de l'equip interdisciplinari del centre educatiu, per satisfer les necessitats bàsiques de neteja, alimentació i descans del ACNEE, procurant la seva autonomia i garantint la seguretat del mateix, complint amb la normativa aplicable en els centres educatius.

Aquests professionals desenvolupen la seva activitat professional en centres educatius, en l'àmbit públic, privat i concertat, com ara: centres ordinaris d'educació infantil (zero a sis anys) i educació primària, centres d'educació especial, instituts d'educació secundària (IES), instituts de formació professional i centres amb programes d'inserció professional. En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat universal d'acord amb la legislació vigent.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Auxilia Técnic Educatiu/va.
 • Ajudant Técnic Educatiu/va.
 • Especialista de Suport Educatiu.
 • Educador/a de Educació Especial.
 • Integrador/a social.

La realització del curs permet desenvolupar aplicacions informàtiques sobre el disseny especificat utilitzant llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals.

Aquest professional desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

 • Empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d'anàlisi, disseny i construcció d'aplicacions informàtiques.
 • Com a part de l'equip de sistemes informàtics de grans organitzacions.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Tècnic en Data Mining (mineria de dades).
 • Programador d'aplicacions de gestió.

La realització del curs capacita per efectuar la gestió administrativa comptable i fiscal, garantir el manteniment actualitzat del sistema d’informació i l’arxivament de la documentació, i professió les gestions administratives dels procediments que preveu el pla global d’auditoria.

Aquets professionals poden exercir la seva activitat en el departament d'administració de qualsevol tipus d'empresa pública o privada en dependència del cap de comptabilitat. Assessories comptables i fiscals. Societats d'auditoria o auditors individuals.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Tècnic/a superior en comptabilitat i/o finances en general.
 • Auditor/a de comptes.
 • Tècnic/a mitjà/ana en auditoria.
 • Assessor/a fiscal i tributari/ària.
 • Tècnic/a de suport en auditoria i/o operacions financeres.
 • Tècnic/a en comptabilitat, en general.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

*És obligatori respondre les següents caselles:

Requisits mínims d'accés:
 • Nivell 2: ESO o equivalent: Cicles Formatius de Grau Mitjà, Prova d'Accés a Grau Mitjà, EGB, 2n BUP, FP-I o Certificat de Professionalitat de nivell 1 de la mateixa família
 • Nivell 3: Batxillerat o equivalent: Cicles Formatius de Grau Mijà o Superior, BUP+COU, FP-II, Prova d'Accés a Grau Superior, Prova d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys, Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família
Empreses
Els resultats ens avalen
Inserció laboral

Inserció laboral del 50%
800 empreses i entitats

Experiència

40 anys formant professionals

Instal·lacions
Generals
2000 m2
24 aules
Específics
175 ordinadors
7 tallers especialitzats
Graduació 2019
Jornades d'Empresa 2016